InCubis verzija 0.0.0.0 (1.1.2000.)

VAŽNO!

Osnovni podaci o osiguratelju:
Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d.
Sjedište: Planinska 13 A, 10000 Zagreb
Tel.: 01/6324 200 Fax: 01/6324 250
www.uniqa.hr, e-mail:info@uniqa.hr
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 080297140
Podružnice: UNIQA osiguranje d.d. Zagreb u svom sastavu nema podružnica
Temeljni kapital: 62.700.000,00 kn
MS: 1446452
Uprava društva: predsjednica Uprave: Saša Krbavac, članica Uprave: Tatjana Račić Žlibar, član Uprave: Luka Matošić
Predsjednik Nadzornog odbora: Wolfgang Kindl
IBAN za životno osiguranje:HR5824840081300068480
IBAN za neživotna osiguranja:HR1724840081100716564
Nadzor nad društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb

Ovime potvrđujem da sam upoznat s Informacijama ugovaratelju osiguranja koje prihvaćam sukladno odredbama Zakona o osiguranju, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Suglasan/suglasna sam da UNIQA osiguranje d.d. prikuplja i obrađuje moje osobne podatke u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i provedbe prava i obveza iz ugovora o osiguranju, te ih obrađuje u marketinške svrhe.
Suglasan/suglasna sam da se osobni podaci obrađuju i dostavljaju nadležnim državnim tijelima sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Suglasan/suglasna sam da UNIQA osiguranje d.d. od mene osobno i od trećih osoba, kao što su liječnici, sudovi, druga nadzorna i regulatorna državna tijela, pravne osobe, drugi osiguratelji i sl., prikupi podatke vezane uz ugovor o osiguranju, a koji su neophodno potrebni za procjenu osnovanosti i ispunjavanje potraživanja koja proizlaze iz ugovora o osiguranju.
Ovime razrješavam treće osobe obveze čuvanja poslovne tajne u odnosu na naprijed navedene podatke neophodne za provedbu prava i obveza iz ugovora o osiguranju.

UNIQA osiguranje d.d. će čuvati osobne podatke kao profesionalnu tajnu.

Sukladno odredbi članka 927. Zakona o obveznim odnosima ugovorni odnos po ovom ugovoru o osiguranju (polici) nastaje uplatom premije osiguranja u cijelosti.

Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju vlasnika, odnosno korisnika vozila za štete nanesene trećim osobama te dopunskih osiguranja 1/2015 INFO-AO, Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama UAO 1/2014, Opći uvjeti za osiguranje troškova pravne zaštite AOZ 1/2014, Posebni uvjeti za osiguranje vozača AO-plus AOP 1/2014, UNIQA SOS_Pomoć na cesti, Uvjeti za djelomično kasko osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti UKAO 1/2014 UAO 1/2014 i Polica osiguranja čine sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju, a ukoliko je ugovoreno osiguranje putnika u vozilu od posljedica nezgode, sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju čine i Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom PUPV 1/2014.

Poznato mi je i prihvaćam da odustati od ovog elektronskog ugovora o osiguranju mogu isključivo temeljem pismenog zahtjeva upućenog na UNIQA osiguranje d.d. u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronsko izdanoj polici.

Prelaskom na sljedeći korak prihvaćate gore navedeno.

Internet aplikacija omogućuje produženje obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti na rok od godinu dana isključivo za vozila koja imaju skopljeno osiguranje za prethodni period s bilo kojim osiguravateljem u RH. Na policu produženu ovim servisom nije moguće ugovoriti plaćanje na više obroka. Podaci moraju formatom i sadržajem odgovorati podacima s prethodne police kako bi zadovoljili kriterije provjere putem servisa Hrvatskog ureda za osiguranje.
Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama UAO 1/2014, Informacija ugovarelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju prema čl. 89 Zakona o osiguranju (NN br. 151/2005), Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom PUPV 1/2014